Thủ tục xin giấy phép môi trường

Thủ tục xin giấy phép môi trường

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

Giấy phép môi trường là giấy phép được cấp bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền , cho phép tổ chức, cá nhân được quyền thực hiện một hoặc một số hoạt động bảo vệ môi trường nào đó. 

Dịch vụ tư vấn xin giấy phép môi trường, giấy phép môi trường là gì?
Giấy phép môi trường có liên quan đến nhiều ngành nghề khác nhau

Các loại giấy tờ để làm thủ tục xin cấp giấy phép môi trường bao gồm: 

1. Đơn xin cấp giấy phép về môi trường.
2. Bản kê khai hiện trạng về môi trường.
3. Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các cơ sở phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường (đối với cơ sở phải lập bản kê khai các hoạt động sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường).
4. Giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường cấp cho cơ sở.
Các loại giấy phép môi trường tính đến thời điểm hiện tại như sau:

Giấy phép khai thác nước dưới đất:  Thẩm quyền cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nôi dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép được quy định tại điều 13 của Nghị định số 149/2004/NĐ- CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 về Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: do Cục Quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường (chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Bộ tài nguyên và Môi trường cấp) và Sở Tài nguyên và Môi trường (chụ trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp), nhằm mục đích quản lý việc xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi của các tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh (giấy phép này quy định số lượng nước thải, chất lượng nước thải sau khi đã xử lý, nguồn nước tiếp nhận nước thải, vị trí xả thải vào nguồn nước). Giấy phép này liên quan đến hầu hết các doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề khác nhau.  Liên quan đến giấy phép này còn có một số loại giấy phép, cam kết, hoặc giấy đăng ký như sau:
  1. Giấy phép nghiệm thu công trình xử lý nước, khí thải.
  2. Giấy phép nghiệm thu môi trường tổng thể.
  3. Sổ chủ nguồn thải ( sổ chủ nguồn thải là nhà quản lý môi trường nắm toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp.)
  4. Cam kết bảo vệ môi trường (Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải lập Bản cam kết bảo vệ môi trường.)
  5. Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.
  6. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ ( nhằm mục đích ngăn chặn các hậu quả xấu về môi trường do sản xuất và dịch vụ gây ra.)
  7. Đánh giá tác động môi trường ( là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh,quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.)