Quy định về đầu tư cổ phần

Quy định về đầu tư cổ phần

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

Theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp, “tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh...”.

Trừ những tổ chức, các nhân sau đây:
a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.


b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
Như vậy, nếu bạn không thuộc diện trên thì có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần để thực hiện việc đầu tư kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 89 Luật Doanh nghiệp, “cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một lần”.
Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

Nếu bạn mua cổ phần với tư cách cá nhân hoặc với tư cách của một công ty khác mà bạn đang là chủ sở hữu thì bạn (hoặc công ty kia) không phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh gì khác.

Sau khi bạn trở thành cổ đông của công ty, bạn sẽ phải tuân theo pháp luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Theo quy định tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp thì việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, trong đó có việc đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Do đó, nếu bạn muốn công ty đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh thì phải thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận thì doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở.