Một số chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 8

Một số chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 8

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

Từ đầu tháng 8/2014, nhiều chính sách tài chính chính thức có hiệu lực. Từ 1/8, thu tiền sử dụng đất theo hướng dẫn mới


Ngày 1/8/2014, Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất (SDĐ) do Bộ Tài chính ban hành chính thức có hiệu lực.
Tại Thông tư này, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền SDĐ được xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với mục đích SDĐ.
Nếu vị trí đất thực hiện dự án cùng 1 khu vực, tuyến đường có hệ số SDĐ khác mức bình quân chung thì UBND cấp tỉnh được quy định hệ số điều chỉnh giá đất cao hoặc thấp hơn mức bình quân chung.
Thông tư cũng hướng dẫn rõ cách phân bổ tiền sử dụng đất đối với nhà cao tầng, chung cư, nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp: được tính bằng hệ số phân bổ nhân (x) với diện tích nhà.
Ngoài ra, các loại Giấy tờ dùng để chứng minh việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức khi xác định tiền SDĐ cho hộ gia đình đối với đất ở được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2014 cũng được liệt kê trong Thông tư.

Cách áp dụng đơn giá thuê đất theo Nghị định 46


Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2014, thay thế cho Thông tư 120/2005/TT-BTC, Thông tư 141/2007/TT-BTC, Thông tư 94/2011/TT-BTC.
Thông tư 77/2014/TT-BTC quy định việc áp dụng đơn giá thuê đất như sau: Dự án thuê đất trả tiền hàng năm trước ngày 01/7/2014 và đang trong thời gian ổn định đơn giá nhưng đơn giá đang nộp cao hơn quy định tại Nghị định 46 thì được điều chỉnh lại theo Nghị định 46.
Việc điều chỉnh đơn giá này được thực hiện khi người thuê đất có đề nghị bằng văn bản; thời điểm xác định lại và bắt đầu ổn định đơn giá thuê đất được áp dụng từ ngày 01/01/2015.
Ngoài ra, Thông tư 77/2014/TT-BTC cũng quy định chi tiết việc điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với một số dự án thuê đất trước ngày 01/7/2014.

Áp dụng quy định mới về thuế TNDN từ 2/8


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật Thuế TNDN.
Thông tư 78 đã bổ sung thêm hai đối tượng được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, đồng thời quy định cụ thể tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh đối với lãi tiền vay, tiền gửi là 5% đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay). Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%; Đối với kinh doanh hàng hoá: 1% và đối với hoạt động khác là 2%.
Thông tư 78 cũng thay đổi một số nội dung về xác định chi phí hợp lý, trong đó quan trọng nhất là quy định về việc yêu cầu chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt với các hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên. Quy định này  không áp dụng với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm ngày 2/8/2014…
Thông tư 78/2014/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 2/8/2014, và các nội dung của Thông tư này sẽ được áp dụng cho kỳ tính thuế của năm 2014 trở đi.

Quy định cơ cấu vốn mới trong DNNN


Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 37/2014/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục phân loại DNNN cổ phần hóa, thay thế Quyết định 14/2011/QĐ -TTg, có hiệu lực thi hành từ ngày 6/8/2014
Theo tiêu chí mới này, tỉ lệ nắm giữ vốn của Nhà nước đối với các DN được chia thành 4 mức: DN mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; DN mà nhà nước nắm giữ từ 75% tổng số cổ phần trở lên; DN mà nhà nước nắm giữ từ 65 đến  dưới 75% tổng số cổ phần; và DN mà nhà nước nắm giữ từ 50 đến  dưới 65% tổng số cổ phần.
Các ngành, lĩnh vực mà nhà nước giữ 100% vốn điều lệ cũng có sự thay đổi. Tiêu biểu như lĩnh vực sản xuất thuốc lá điếu  từ 100% vốn nhà nước theo quy định cũ, nay nhà nước chỉ cần nắm giữ từ 65% đến dưới 75%. Bảng tiêu chí các ngành, lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động tương ứng với mức nắm giữ vốn được đính kèm theo Quyết định.

Từ 10/8, áp dụng Biểu thuế GTGT mới


Từ 10/8/2014 sẽ áp dụng Biểu thuế GTGT mới ban hành theo Thông tư 83/2014/TT-BTC đối với hàng hoá ở khâu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam, ban hành bởi Thông tư 156/2011/TT-BTC.
Một số hướng dẫn chung khi áp dụng Biểu thuế như sau: Biểu thuế trên áp dụng cho các mã hàng 08 chữ số theo Danh mục; các mặt hàng thuộc nhóm 04 chữ số được nêu tên cụ thể tại mục “Riêng”  thì áp dụng mức thuế suất GTGT tại mục “Riêng”.
Trường hợp hàng hoá là đối tượng không chịu thuế hoặc chịu mức thuế suất 5% hoặc 10% theo Luật thuế GTGT và các VB hướng dẫn khác thì thực hiện theo quy định của các văn bản đó. Trừ hàng hoá là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế thì thực hiện theo Thông tư này.
Thông tư này thay thế cho các Thông tư 131/2008/TT-BTC, Thông tư 74/2009/TT-BTC, Thông tư 84/2009/TT-BTC.

Không xét cấp bảo lãnh cho dự án của DN vi phạm


Theo hướng dẫn mới từ Bộ Tài chính tại Thông tư 81/2014/TT-BTC, có hiệu lực từ 10/8/2014, người được bảo lãnh chính phủ (DN) phải báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất cho Bộ Tài chính đúng hạn và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin cung cấp.
Các hình thức cung cấp thông tin bao gồm: thông tin trước khi cấp bảo lãnh, báo cáo phát hành trái phiếu theo đợt, báo cáo định kỳ trong khi đang bảo lãnh, báo cáo đột xuất.
Trình tự, thời gian, nội dung chi tiết báo cáo và các nội dung khác được quy định cụ thể tại Thông tư 81/2014/TT-BTC về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án vay vốn được cấp bảo lãnh Chính phủ.

Trường hợp vi phạm các quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo 3 lần liên tiếp, Bộ Tài chính yêu cầu Công ty mẹ, cổ đông chính kiểm tra tình hình của người được bảo lãnh. Trường hợp người được bảo lãnh tiếp tục vi phạm, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng không xem xét cấp bảo lãnh cho các dự án khác của DN.

Từ đầu tháng 8 năm 2014 có khá nhiều các chính sách mới sẽ có hiệu lực, bạn đã tìm hiểu về những chính sách mới này chưa?

Hãy cũng chúng tôi tim hiểu  nhé:   Đầu tháng 8 nhiều chính sách có hiệu lực