Các hợp đồng cần được chấp thuận từ Hội đồng thành viên

Các hợp đồng cần được chấp thuận từ Hội đồng thành viên

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

Các hợp đồng cần được chấp thuận từ Hội đồng thành viên
Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, một số hợp đồng, giao dịch phải được sự chấp thuận của Hội đồng thành viên thì mới có hiệu lực.

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:

-  Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty.

-  Người có liên quan của những người trên.

-  Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

-  Người có liên quan của người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
Các hợp đồng cần được chấp thuận từ Hội đồng thành viên

>>> Có thể bạn quan tâm : Những điều cần biết để bảo vệ bí mật kinh doanh

Người ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến hành.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng thành viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; trong trường hợp này, hợp đồng, giao dịch được chấp thuận nếu có sự tán thành của số thành viên đại diện ít nhất 65% tổng số vốn có quyền biểu quyết. Thành viên có liên quan trong các hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết.

Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng quy định này gây thiệt hại cho công ty. Người ký kết hợp đồng, giao dịch, thành viên có liên quan và người có liên quan của thành viên đó phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch được ký kết không đúng.

Đây là quy định nhằm tránh xảy ra việc thiếu rõ ràng, thu lợi riêng khi có các giao dịch với những người liên quan đến công ty.

Căn cứ pháp lý: Điều 67, Luật Doanh nghiệp 2015.

Xem thêm :